Login


Register | Recover Password
 

Cymraeg

Ffôn: 01970 627778

MODURON DELFRYN OWENS

Gwasanaeth a Darnau

Rydym ni yn ganolfan wasanaeth i Renault a Dacia. Fel arbenigwr annibynnol cynigiwn safon ac arbenigedd am brisiau rhesymol.

Cynigiwn ddewis helaeth o wasanaethau modurol i’ch Renault, Dacia neu unrhyw wneuthuriad neu fodel arall. Mae ein technegwyr profiadol wrth law am bum niwrnod a hanner yr wythnos i ganfod problem, gywiro, wasanaethu, rhoi prawf MOT a llawer mwy.

Pan fydd eich cerbyd yn ein garej gallwch gael – paned yn ein ardal aros, reid i’r dre’ neu gerbyd gwrteisi (yn dibynnu ar argaeledd). Rydym hefyd yn medru casglu a dychwelyd eich cerbyd o ardaloedd penodol – holwch os gwelwch yn dda.

 

Diagnosteg

Mae’r offer diagnostig diweddaraf ar gael yn ein gweithdy i’n cynorthwyo i ddadansoddi unrhyw ddiffyg sy’n ymddangos ar eich cerbyd mor gywir a chyflym â phosibl. Medrwn gyflawni diagnosteg ar y mwyafrif o gerbydau hen neu newydd, Renault neu unrhyw wneuthuriad arall.

 

Gwasanaeth ac Atgyweirio

Mae ein gweithdy llawn offer yn medru rhoi gwasanaeth i’ch car neu fan gan ddefnyddio darnau ac olew o ansawdd uchel, fel y gallwch fod yn hyderus fod popeth a wnawn i ragfanylion y gweuthurwyr. Gallwn osod a chydbwyso olwynion, osod a phrofi batris, ecsôsts, ynghyd â chyflawni gwaith diogelwch pwysig ar y brêcs.

Cynigiwn brisiau cystadleuol wrth ail-osod ‘cam belts’ sy’n bresennol ar y rhan fwyaf o geir modern. Mae beltiau Renault a Dacia fel arfer yn cael eu hail-osod ar ôl 5 mlynedd neu 72,000 o filltiroedd neu 6 mlynedd neu 96,000 o filltiroedd, gyda cheir o wneuthuriad arall yn amrywio o gar i gar. Gofynnwch i’r Adran Wasanaeth am wybodaeth.

Mot

Rydym yn orsaf MOT llawn weithredol a gallwn gyflawni profion MOT llawn ar eich car neu fan.

Anghenion Blynyddol Eich Car

Ar ben-blwydd eich car yn dair oed, a phob blwyddyn ar ôl hynny, bydd angen MOT arno. Mae hwn yn brawf penodol gan y Llywodraeth i sicrhau bod eich car yn cydymffurfio â mesurau diogelwch, er mwyn eich diogelwch chi ac eraill ar y ffordd.

Yn ychwanegol bydd gan eich car ofynion cynhaliaeth naill ai yn flynyddol neu bob dwy flynedd. Y pwysicaf yw’r newid olew a’r hidlwr olew, a’r arolwg brêcs. Gyda’r brêcs er engrhaifft, mae’r MOT yn cynnwys effeithiolrwydd y brêcs yn unig ynghyd ag archwilio y darnau sy’n weledol ar ddydd y prawf – nid y bywyd sydd ar ôl. Felly mae rhoi gwasanaeth i’ch cerbyd yn bwysig er mwyn cadw costau atgyweirio i lawr. Mae hefyd anghenion eraill – am fanylion pellach peidiwch petruso rhag holi un o’r cynghorwyr gwasanaeth.

Adran Ddarnau

Rydym yn cadw amrywiaeth o ddarnau Renault a Dacia, a gallwn archebu unrhyw ddarnau eraill a fyddwch eu hangen yn syth oddi wrth Renault.

Rhowch alwad ffôn i ni os gwelwch yn dda ac rwy’n siwr y gallwn eich helpu.

 

CYSYLLTU

Moduron Delfryn Owens

Yr Hen Dŷ Coets,

Porth y De,

Aberystwyth

SY23 1RZ

e-bost: delfryn@modurondo.co.uk

Amdanon ni

Croeso i Foduron Delfryn Owens. Mae Delfryn wedi bod ym myd masnach ceir ers 1976, lle gweithiodd ei hun i fyny i fod yn reolwr gwasanaeth mewn delwriaeth Renault. Yn 1992 agorodd ei weithdy ei hun yn Aberystwyth, gan ganolbwyntio ar ofalu am gwsmeriaid Renault yn y lle cyntaf. Wrth i’r gwaith gynyddu, ehangodd ei weithlu ac yn fuan daeth yn amlwg fod angen safle mwy arno er mwyn medru gwerthu cerbydau i gwrdd â gofynion ei gwsmeriaid.

Yn 1997 prynodd Yr Hen Dŷ Coets, Porth y De, Aberystwyth. Yn 2002 apwyntiwyd y busnes yn Ganolfan Wasanaeth Renault. Yn fuan wedi hyn crewyd yr ystafell arddangos newydd.

Rydym wedi bod yn gwerthu ceir Renault ail-law o ansawdd uchel ynghyd â chyflenwi Renaults newydd drwy ein prif ddeliwr i’n cwsmeriaid drwy Orllewin Cymru a thu hwnt. Mae Delfryn yn cyflogi 10 aelod o staff erbyn hyn yn y gweithdy, yr adran wasanaeth ac yn yr adran werthu.